Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Bezoeker: iedere bezoeker die deze website bezoekt

Gebruiker: (geregistreerde) bezoeker
De ondernemer: Fashees.nl
Webshop: de betreffende webshop, dus niet deze website
Website: deze website (Fashees.nl)

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Bezoekers kunnen kostenloos deze website bezoeken, de algemene voorwaarden is van toepassing op de gehele website van Fashees.nl

2.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.3 Door het gebruik van deze website aanvaardt de “bezoeker” deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website. 

Artikel 3 – Prijzen en overeenkomsten

3.1 Informatie, afbeeldingen, blogs, prijzen en eigenschappen met betrekking tot producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Echter kunnen we niet 100% garanderen dat de informatie, afbeeldingen etc., overeenkomen met de daadwerkelijke informatie / gegevens. Wij zijn afhankelijk van de informatie bronnen van derden. De ondernemer is dan ook niet aansprakelijk voor afwijkingen op deze website.

Artikel 4 – Garantie en aansprakkelijkheid

4.1 De ondernemer geeft geen garantie op de aangekochte artikelen via onze partners. De voorwaarden van de betreffende webshop, waar het artikel is gekocht, zijn van toepassing op alle aankopen die gedaan zijn bij deze webshop. De ondernemer werkt nauw samen met betrouwbare webshops. Mocht er naar aanleiding van gekochte artikelen klachten, opmerkingen of vragen zijn, dan kunt u dit richten aan service@fashees.nl.

4.2 De ondernemer is niet aansprakkelijjk tot betaling van enige  schadevergoeding aan de bezoeker of anderen. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

4.3 De banners en andere reclame-uitingen op deze website worden uiterst zorgvuldig geselecteerd door de ondernemer. Echter is de ondernemer niet aansprakelijk voor de beelden, uitingen en doelstellingen van betreffende reclame-uitingen. Deze worden namelijk door derden aangeleverd.

4.4 De ondernemer heeft het recht om bij ongepast gebruik van bezoekers, zoals grof taalgebruik, discriminatie, commercieel gebruik, virussen, onwettig gebruik en overige verboden content zoals bij Artikel 4 benoemd, uitingen te verwijderen en indien er wettelijke overtredingen begaan zijn hiertoe de bevoegde instanties in te schakelen en de nodige maatregelen treffen.

4.5 Overmacht, indien er sprake is van overmacht is de ondernemer niet verantwoordelijk voor eventuele schade. Voorbeelden hiervan zijn: stroomstoring, storm, brand en andere extreme gevallen. 

Artikel 5 – Verboden content

De volgende opsomming zijn verboden content die de ondernemer niet accepteert op deze website. De ondernemer heeft dan ook het recht om de onderstaande type content van bezoekers te verwijderen.

 • Discriminerende, kwetsende en aanstootgevende content
 • Content welke oproept tot geweld
 • Content welke in strijd is met enige wet, regeling, verordening of afspraak
 • Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen
 • Content die inbreuk maakt op de privacy of rechten van derden of de ondernemer
 • Pornografische content
 • Content die aanzet tot illegaal gedrag
 • Spam, onterecht commercieel gedrag en overig illegaal online gedrag
 • Beeldmateriaal van een ander persoon zonder diens toestemming
 • Inhoud die ten doel zijn een politiek of religieus standpunt uit te dragen

Artikel 6 – Intellectueel eigendom

6.1 De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de artikelen en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij de ondernemer, haar partners of andere rechthebbenden.

6.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële kennis van zaken, methoden en concepten.

Artikel 7 – (web)statistieken

De ondernemer maakt gebruik van Google Analytics om het bezoekersgedrag te analyseren. Bij deze analyse wordt geen privacygevoelige gegevens opgeslagen. Het doel van deze analyse is om de website van de ondernemer nog beter en gebruiksvriendelijker te maken.

Artikel 8 – De ondernemer

Fashees.nl is onderdeel van CC Online Concepts, dat geregistreerd staat onder het Kamer van Koophandel nummer: 01171799. Correnspondentie richten aan CC Online Concepts, t.a.v. Fashees.nl, Kraneweg 48, 9748 JS in Groningen.

Artikel 9 - Registratie Fashees.nl

9.1 Fashees.nl biedt de mogelijkheid tot inschrijving voor een gratis community-lidmaatschap. Door aanmelding verklaart de gebruiker zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Fashees.nl stelt de gebruikers daarmee een platform ter beschikking dat o.a. voor de beoordeling van producten en voor het opslaan en uitwisselen van informatie gebruikt kan worden. Men kan geen aanspraak maken op registratie.

9.2 Tijdens de inschrijving kiest de gebruiker een wachtwoord. Hij is verplicht zijn wachtwoord geheim te houden. Fashees.nl zal het wachtwoord niet aan derden onthullen en zal de gebruiker op geen enkel moment naar het wachtwoord vragen. De verificatie van de identiteit van internetgebruikers is alleen mogelijk via verhoudingsgewijs onrealistische inspanningen. Fashees.nl garandeert daarom niet dat een op de Fashees.nl aangemelde gebruiker daadwerkelijk identiek is aan de houder van de naam. 

9.3 De gebruiker garandeert dat alle door hem verstrekte gegevens waar en volledig zijn. De gebruiker is verplicht veranderingen in zijn gegevens per omgaande aan te passen. Fashees.nl behoudt zich het recht voor de acceptatie op elk moment zonder opzegtermijn te herroepen, vooral in gevallen waarbij men zich inschrijft met foute / onjuiste gegevens of misbruik maakt van het platform.

9.4 Fashees.nl heeft te allen tijde het recht gebruikers te blokkeren en op te zeggen of om het gebruik van de website aan bepaalde voorwaarden te verbinden.

9.5 Fashees.nl is vooral dan gerechtigd om een gebruiker te blokkeren of op te zeggen, wanneer de gebruiker op verwijtbare wijze inbreuk pleegt op deze algemene voorwaarden, het toepasselijke recht of de rechten van derden en daarmee ondanks aanmaningen niet ophoudt. Een aanmaning of waarschuwing is niet vereist onder bijzondere omstandigheden die met inachtneming van de belangen van beide partijen een onmiddellijke opzegging zonder aanmaning/waarschuwing rechtvaardigen. Dit is vooral ook het geval wanneer de gebruiker onjuiste persoonlijke gegevens opgegeven heeft of handhaaft, inbreuken op de rechten van derden pleegt of misbruik maakt van de leveringen en diensten van Fashees.nl.

9.6 Fashees.nl stelt de door de gebruiker beschikbaar gestelde informatie ter beschikking aan de andere gebruikers. Fashees.nl heeft het recht onwettige inhoud zonder voorafgaande aankondiging van de website te verwijderen.

9.7 Een minimale leeftijdsgrens van 18 is vereist. Ben je nog geen 18 jaar, dan moet je toestemming van je ouders vragen. Bij een akkoord van deze algemene voorwaarden is de overeenkomst bereikt.

9.8 Met deze registratie ga je akkoord met notificaties die de ondernemer naar je stuurt per email of via de app:

 •        Daily of Weekly updates
 •        Afwezigheids updates
 •        Aanbiedingen & Kortingen
 •        Followers updates
 •        Product Alerts

Artikel 10 - Plicht van de Gebruiker

10.1 De gebruikers zijn verplicht in hun profielen en hun communicatie met andere gebruikers informatie te verstrekken die de waarheid weerspiegelt.

10.2 Bij de opstelling van zijn profiel en bij het posten en gebruiken van content is de gebruiker verplicht de toepasselijke wetgeving na te leven en geen inbreuken te plegen op de rechten van derden. Kritiek moet zakelijk en gefundeerd zijn en mag niet denigrerend zijn over goederen, diensten of personen. Uitspraken over geclaimde feitelijkheden dienen altijd de waarheid te weerspiegelen. Verkopers hebben niet het recht hun eigen aanbod te beoordelen of door derden te laten beoordelen. Een gebruiker mag van derden geen voordelen/vergoedingen van welke aard dan ook aannemen of laten toezeggen in ruil voor de afgifte van een beoordeling.

10.3 De websites mogen alleen met een gangbare internetbrowser worden geopend. Het gebruik van mechanismen, software en andere scripts in combinatie met het gebruik van de Fashees.nl-websites, alsmede het blokkeren, overschrijven, modificeren, kopiëren (dit geldt ook voor het kopiëren via "robot/crawler"-zoekmachinetechnologieën of door andere automatische mechanismen) of het verspreiden van de content van deze websites is de gebruiker ten strengste verboden. De gebruiker dient een onredelijke of overmatige belasting van de Fashees.nl-infrastructuur te vermijden.

10.4 De gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor de informatie die zij op Fashees.nl posten, bijv. in het eigen profiel, bij de beoordeling van producten, commentaren of vermeldingen in gastenboeken op andere websites. Zij nemen er kennis van dat de informatie in hun postings op de websites ter beschikking staat van andere leden.

10.5 De gebruiker mag geen content posten die door zijn aard of hoedanigheid (bijv. virussen of spyware) in staat is de exploitatie van de website in gevaar te brengen of schade toe te brengen aan andere gebruikers. Fashees.nl behoudt zich het recht voor in geval van een verwijtbare inbreuk op deze bepaling een contractuele boete ter hoogte van EUR 1000,00 van de gebruiker te verlangen en onverlet het recht van Fashees.nl om naast de boete volledige schadevergoeding te vragen. De gebruiker heeft het recht aan te tonen dat er geen of slechts een onbeduidende schade ontstaan is.

10.6. Door plaatsing van zijn postings (bijdragen, tags, commentaren, teksten, beeld- en geluidsmaterialen) verleent de gebruiker aan Fashees.nl een qua tijd en plaats onbeperkt, overdraagbaar gebruiksrecht en Fashees.nl mag deze op alle mogelijke wijzen gebruiken en met name door deze bijdragen in de betreffende forums permanent toegankelijk te houden. Dit gebruiksrecht geldt ook ten gunste van de samenwerkingspartners van Fashees.nl en voor de overige marketing van de websites. De gebruiker kan dit gebruikersrecht herroepen door de door hem geplaatste content te wissen. 

10.7 Gebruikt een derde persoon een vreemd account, nadat hij daarvan de toegangsgegevens heeft kunnen achterhalen omdat de gebruiker deze onvoldoende tegen toegang door onbevoegden beveiligd heeft, dan wordt de gebruiker vanwege de door hem veroorzaakte onduidelijkheid wie via het betreffende account handelingen verricht heeft en in geval van contractbreuk of wetsovertredingen aansprakelijk gesteld kan worden, zodanig behandeld alsof hij de handelingen zelf verricht heeft.

10.8 Fashees.nl kan content van gebruikers geheel of ten dele wissen, wanneer deze een inbreuk vormt op deze AV of als aanstootgevend, racistisch of onwettig aangemerkt kan worden.

Artikel 11 – Opzegging

Beide partijen hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De gebruiker dient op te zeggen door per e-mail een verzoek tot verwijdering van het profiel te sturen naar service@fashees.nl.

Artikel 12 – Wijzigingen Algemene Voorwaarden

Fashees.nl behoudt zich het recht voor de AV op elk gewenst moment zonder opgaaf van redenen te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden twee weken voor inwerkingtreding per e-mail aan de geregistreerde gebruikers toegezonden en op de websites aangekondigd. Wij adviseren de gebruikers zich regelmatig op de websites te informeren over de actuele versies van de Algemene Voorwaarden. Voor zover de gebruiker niet binnen twee weken bezwaar aantekent tegen de gewijzigde AV, gelden de gewijzigde voorwaarden als geaccepteerd.

Deze overeenkomst valt onder het Nederlandse recht.

© Fashees.nl - Alle rechten voorbehouden